نحوه طراحي

Printer-friendly version

امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از سيستم­هاي خورشيدي با بكارگيري نرم‌افزارهاي پيشرفته نظير TRNSYS، T*SOL و IES صورت گرفته  و سپس با هماهنگي كارخانه طرح خورشيدي مطابق با نظرات مشتري اجرا مي­گردد. در ادامه تصاويري از پروژه‌هاي خورشيدي و نرم‌افزارهاي مربوطه ارائه مي‌گردد.

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی