نکات کاربردی

Printer-friendly version

نكات كاربردي

1-      كيفيت اتصال شيشه به قاب فلزي

2-      اتصال بين دو كلكتور خورشيدي

3-      پايه‌هاي نگهدارنده كلكتورهاي خورشيدي

4-      مشكلات سيستم­هاي موجود

كيفيت اتصال شيشه به قاب فلزي

چگونگي اتصال فلز به شيشه، يكي از ويژگيهاي اصلي كلكتورهاي خورشيدي است و درصورت داشتن يك اتصال مناسب مي‌توان از عملكرد كلكتورهاي خورشيدي در سالهاي بهره‌برداري اطمينان حاصل كرد.. قابل ذكر است كلكتورهاي معمولي كه در برخي از كارخانجات بدون داشتن ماشين‌آلات لازم توليد مي‌گردد، با گذشت يك يا دو سال از بهره‌برداري از سيستم خورشيدي، نوار لاستيك از شيشه و قاب كلكتور جدا مي‌شود و در اثر شكاف ايجاد شده گرد و غبار و انواع حشرات به سطح داخلي كلكتور نفوذ مي‌كنند و يا انواع گياهان و باكتريها در زير شيشه رشد خواهند نمود و در نتيجه سبب مي‌گردد تا شيشه كدر شده و سيستم خورشيدي كارايي لازم را نداشته باشد.

اتصال بين دو كلكتور خورشيدي

اتصال بين دو كلكتور خورشيدي، يكي ديگر از اجزا مهم بخصوص در اجراي سيستمهاي متمركز خورشيدي مي‌باشد، چنانچه اتصال مناسب جهت ارتباط دو كلكتور خورشيدي نصب نگردد، در اثر تغيير طول ايجاد شده بواسطه افزايش دما در زمان كاركرد كلكتورها، اتصالات و همچنين لوله‌هاي متصل به صفحات جاذب تحت فشار قرار مي‌گيرند و در نتيجه كارايي لازم را در طول زمان نخواهند داشت. همچنين اتصال بين دوكلكتور بايد درحد امكان كوتاه باشد تا افت حرارتي از اين قسمت به حداقل كاهش يابد

انرژی خورشیدی

پايه‌هاي نگهدارنده كلكتورهاي خورشيدي

نصب كلكتورها در يك راستا بگونه‌اي كه كاملا در يك مسير قرار گيرند، بسيار مهم مي‌باشد، هرگونه انحرافي در راستاي طولي كلكتورها و ايجاد زاويه بين دو كلكتور سبب مي‌گردد تا در هنگام تغيير طول لوله‌ها بواسطه تغييرات دما، فشار مضاعف به سيستم وارد شده و در بعضي مواقع، لوله‌هاي ارتباطي از محل اتصالات جدا گردد.

انرژی خورشیدی