خدمات

Printer-friendly version
 
گرمایش خورشیدی

شركت مبنا با همكاري كارخانه Wolf آلمان، طراحي و اجراي سيستم هاي مناسب براي تامين بخشي از انـرژي مورد نياز گرمايش ساختمان را بـا استفاده از نرم‌افزارهـاي پيشرفته محـاسباتي و دانش مهندسان خـود انجام مي‌دهد. اين سيستم هـا بـا انـواع سيستم هـاي مركزي آب گرم نظير گرمـايش از كـف و رادياتور، قابل اجرا مي باشند.

 

 
سرمایش خورشیدی
سيستم سرمايش خورشيدي براي تمامي مناطق ايران كه مجهز به سيستم لوله‌كشي گاز طبيعي مي‌باشند و امكان بهره‌گيري از چيلر جذبي تك مرحله اي آب گرم در آنها ميسر مي‌باشد، براي تامين بخشي از انرژي مورد نياز سيستم چيلر جذبي كاربرد دارد و شركت مبنا با طراحي و اجراي مناسب اين سيستم ، علاوه بر تامين انرژي سرمايشي با استفاده از انرژي خورشيد، آب گرم مصرفي و در صورت لزوم بخشي از انرژي گرمايشي فضا را با استفاده از كلكتورهاي خورشيدي wolf آلمان تامين مي‌نمايد.
 
گرمایش آب استخرها
با استفاده از كلكتورهاي خورشيدي لاستيكي مي‌توان هزينه‌هاي تامين آب گرم استخر را در مجتمع‌هاي مسكوني و استخرهاي عمومي كاهش داد و از سيستم هاي گازي رايج براي زمانهايي كه آسمان ابري است، استفاده كرد. اين كلكتورها كه از جنس لاستيك با پوشش خاص مي‌باشند بدون نياز به شيشه يا پوشش شفاف مي‌بـاشند. این ساختـار سـاده، هنگـامـی کـه سیستم بـا اختلاف دمـای پـایین بیـن صفحـه جـاذب و محيط (10-18) مـورد استفاده قرارمي‌گيرد، كارايي لازم را خواهد داشت و با گردش مستقيم آب استخر در كلكتور خورشيدي، آب گـرم مطلوب در استخـر تـامين مي‌شـود. كلكتورهـاي لاستيكي wolf با قابليت تامين آب گرم مورد نياز استخـرها درتمامي شـرايط آب و هوايي ايران كاربرد دارند و با استفاده از اين كلكتورها، هزينه هاي سوخت مصرفي استخرها به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابند.
Tags: